sisukaard e-post avaleht vali keel eesti vene
 
         
Näitude teatamine
telefoni teel: 677 2708
faksi teel: 677 2736
saada e-postiga:
naidud@kvd.ee
  LOE EDASI »
 
Avaleht Kliendile Hüvitisega liitumine
 
 
Kliendile
Tüüptingimused
Liitumine
  Tehnovõrkudega liitumine
  Hüvitisega liitumine
Tarbimislepingud
Avaldused ∷ Taotlused
Materjalid klientidele
  Tehnilised tingimused
  Projektide kooskõlastamine
  Geodeetiline alusplaan
Teenuste ja lisateenuste hinnakirjad
Näitude teatamine
Kasulikud lingid
   
Liitumine  

Hüvitisega liitumine

Tallinna Linnavalitus hüvitab alates aastast 2002 täielikult või osaliselt ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumistasu ühisveevärgi ja/või kanalisatsioonita alal enne 16. juunit 1995. a. väljaantud ehitusloa alusel rajatud alaliseks või ajutiseks kasutamiseks võetud hoonete omanikele, kelle elukohaks on Rahvastikuregistrisse märgitud Tallinna aadress ja kelle hooned asuvad elamumaa sihtotstarbel määratud kinnistutel, hoonestusõiguse alusel kasutatavatel kinnistutel või hoone kui vallasasja juurde määratud krundil.

Liitumistasu kompenseeritakse 100% juhul, kui kinnistuomanik liitub esimese aasta jooksul peale ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooni toimimise algust: Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti poolt rajatise (peatoru) kasutusloa väljaandmist.

Kui liitumine toimub hiljem kui üks aasta (12 kuud) projektile või selle osale kasutusloa väljaandmise kuupäevast, hüvitatakse Tallinna linnavalitsuse poolt 80% kinnistu liitumistasust ning 20 % tasub liituja.

10. veebruaril 2003. a.  jõustus Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrus nr 12liitumishüvitise taotluste esitamise tähtaegade pikendamise kohta neile majaomanikele, kellele loodi liitumisvõimalus  ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga ajavahemikus 30. juuni 2000. a. kuni 30. juuni 2002. a. Sel ajavahemikul liitumisvõimaluse saanud majaomanikud, kes seni ei ole liitumisprotsessi alustanud, kuid soovivad veel linnapoolset 100% liitumishüvitist taotleda, peavad liitumistoimingu lõpetama hiljemalt käesoleva aasta 30. juuniks. Kui liitumine toimub peale seda kuupäeva on võimalik taotleda 80% hüvitist. Ülejäänud osa - 20% liitumistasust, jääb sel juhul majaomaniku tasuda.

Liitumisprotseduur ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga sõltub sellest, kas liituda sooviv kinnistu asub juba ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud või veel katmata alal.

Kaetud ala -
piirkond, kus vee- ja reovee tänavatorustikud on välja ehitatud enne 16.06.1995. a. Kaetud alal arvutatakse liitumistasu ainult konkreetselt ühe kinnistu liitumiseks tehtavate tegelike kulude alusel. Näiteks, kui tänaval on toru olemas enne 1995. aastat ja mõni kinnistu ei ole varem mingil põhjusel liitunud, võrdub tema liitumistasu ehitusliku maksumusega tänavamagistraalist kuni liitumispunktini.

Katmata ala - piirkond, kus vee- ja reovee tänavatorustikud on välja ehitatud peale 16.06.1995. a. ning kus arvutatakse liitumistasu teistel alustel.

Liitumistasude hüvitise maksmist võiks pikendada kuni 2010. aastani, et tagada elanikkonna võrdne kohtlemine, sest tõenäoliselt ei suudeta aastaks 2007. rahuldada kõiki liitumise hüvitise avaldusi.

(Allikas: Tallinna Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2004-2015)

Loe ka:

Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu hüvitamise juhendi rakendamise kord

 


   
  Firma tutvustus Teenused Kliendile Kontakt ja tagasiside  
Tehnovõrkude Ehituse OÜ, Suurevälja tn. 12 Tallinn 13516 ∷ Üldinformatsioon telefonil 677 2701 Faks 677 2736
E-post: kvd@kvd.ee ∷ Näitude teatamine: telefon: 677 2708 faks: 677 2736 e-post: naidud@kvd.ee
Design & Creation